Abuzul asupra copiilor – realitatea legislativă

11139884_814088922017025_1029076108_nAbuzurile exercitate asupra copiilor reprezintă astăzi una dintre problemele tot mai frecvent întâlnite în România. Abuzul reprezintă încălcarea voluntară a atribuțiilor, exercitate de către o persoană care are o poziție de autoritate față de o altă persoană, fiind de mai multe feluri:

  • fizic (orice formă de pedeapsă corporală, imobilizarea fizică),
  • psihic (intimidarea verbală prin diverse amenințări, abuzul verbal prin adresarea unor injurii sau cuvinte umilitoare, izolarea etc),
  • sexual (act sexual cu copii, implicarea copiilor în producția, răspândirea, distribuirea unor materiale pornografice, expunerea organelor sexuale ale copiilor în scopuri sexuale, prezentarea unor materiale pornografice copiilor, realizarea unor acte sexuale în prezența copiilor).

În cazul copiilor, cele mai frecvente cazuri de abuz sunt cele fizice și psihice, care se manifestă nu numai în cadrul familial, ci și într-un cadru colectiv, cum ar fi, spre exemplu, instituții de învățământ, cercuri de prieteni ș.a.m.d.

Copiii, în sensul actualului cod Civil, prin art. 38, reprezintă aceea grupă de persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani și care nu au dobândită capacitate deplină de exercițiu. Până la această vârstă, copii se dezvoltă, învață cum să se comporte în societate, să facă deosebire între ceea ce le este/ nu le este permis să facă într-o societate.

Abuzurile pot avea efecte negative asupra acestora pe termen lung, în ceea ce privește sănătatea fizică, psihică, capacitatea lor de a învăța, de a socializa, de a se dezvolta.

Problema abuzului asupra copiilor constituie o gravă încălcare a drepturilor acestora, drepturi protejate în România prin Codul Familiei (dispoziţiile art. 97-112), Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 2014, precum și de tratate şi organizații internaționale, cum ar fi: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Uniunea Europeană, Carta Națiunilor Unite, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copiilor.

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 2014, în speţă art. 2 alin.(6) lit. c), se impune a fi protejat interesul superior al copilului, în cazurile de abuz, respectiv în “situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor” . Prin această lege se urmărește să se asigure protecția împotriva oricărei forme de abuz, violență asupra copilului atât din cadrul familial, cît și în mediul social din care acesta face parte (prieteni, școală).

În cuprinsul aceleași legi, se prevede că instituțiile de învățământ, personalul didactic auxiliar au obligația de a respecta drepturile copilului deoarece reprezintă un cadru important în ceea ce privește dezvoltarea intelectuală a copiilor și obligă ca acestea s adopte față de copii un comportament adecvat care să nu le lezeze interesele. Măsurile de disciplinare a copiilor trebuie să fie realizate doar în acord cu demnitatea copilului, astfel încât să nu se aducă atingere dezvoltării intelectuale, pshice, sociale ale acestuia.

Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 (republicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001) prevede de asemenea dreptul copiilor de a crește într-un mediu propice dezvoltării lor ca și persoane sociale. În cuprinsul acestui act normativ se regăsesc procedurile care urmează a fi puse în aplicare în cazul în care sunt semnalate încălcări asupra drepturilor copilului. Atfel, se vor lua măsuri legislative, administrative, sociale și educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de violență, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de neglijență, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se afla în îngrijirea părinților sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori reprezentanților legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredințat.

Recomandarea cu numărul 874 (1979) pentru o Cartă Europeană a Drepturilor Copilului, sunt redate măsurile care sunt indicate a fi luate în cazul în care sunt întâlnite cazuri de abuzuri exercitate împotriva copiilor .

Problema abuzurilor împotriva copiilor este tratată, de asemenea, în Convenția de la Haga din 1996, în cadrul căreia este subliniată în continuare importanţa protejării drepturilor copilului de către statele membre care au ratificat această convenție, printre care și România.

Cu scopul de a fi descurajat orice tip de comportament care se poate constitui într-un abuz la adresa copiilor, în Noul Cod Penal, în secţiunea dedicată infracțiunilor contra persoanei, este prevăzută infracțiunea de relele tratamente aplicate minorului . Această infracțiune face parte din infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății deoarece se aduce atingere drepturilor copiilor, integrității fizice și psihice ale acestora.

Art. 197 – Relele tratamente aplicate minorului: Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

În ceea ce privesc autorii acestei infracțiuni, nu orice persoană poate avea această calitate, legea prevede ca autorul să aibă responsabilitatea de a îngriji în mod legal, adică minorul să fie încredințat acestei persoane în acest scop. Astfel, printre persoanele care se pot face vinovate de săvârşirea unei astfel de infracțiuni se numără: membrii familiei minorului care au obligația de susținere și îngrijire a minorului (art.487-502 cod Civil) şi alte persoane cum ar fi: tutore, părinții adoptivi, dar și oricare alte persoane care ar avea obligația de a avea grijă de minor, cadre didactice (învăţători, educatori, profesori), medici etc. Această infracțiune reprezintă o infracțiune continuată, fiind necesar ca o persoană să săvârșească la intervale diferite de timp, în baza aceleași rezoluții infracționale, acțiuni sau inacțiuni care prezintă fiecare în parte conținutul aceleași infracțiuni.

Subiectul pasiv al acestei infracțiuni este de asemenea special, adică copii având vârsta sub 18 ani (excepția fac minorii care au dobândit capacitate de exercițiu, anume prin căsătorie). Prin această infracțiune, legiuitorul dorește să sancționeze starea de pericol creată, care este în măsură să pună în primejdie dezvoltarea normală a minorului din punct de vedere moral, intelectual și fizic. Prin urmare, fapta se va considera consumată chiar dacă aceste urmări nu au avut loc, atâta timp cât există posibilitatea ca ele să se producă.

Așadar, în ceea ce privește această infracțiune, sancțiunea se poate aplica atât familiei, cât și cadrelor didactice. Pe de altă parte, în ceea ce privesc cadrele didactice, în sarcina acestor poate opera și înfracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de asemenea în Codul penal. Este încadrabilă și această infracțiune deoarece profesorii, învățătorii și alte persoane care activează în acest domeniu, au atribuții de a învăța elevii, dar, în egală măsură, obligația de a-i respecta. Or, în situația în care un profesor exercită un abuz în serviciu asupra unui elev, aceasta conduită se poate încadra dincolo de orice dubiu în această din urmă normă legală indicată.

În cazurile în care părinții ai căror copii se află în astfel de situații refuză să participe la un astfel de proces, având drept scop sancţionarea penală sau disciplinară a cadrului didactic, curatorul sau tutorele, Direcția Generală de Asistență Socială pot să întreprindă demersurile necesare în locul părinților, respectiv să reprezinte copii în faţa autorităţilor competente sau în instanță. De asemenea, chiar și minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul de a-şi apăra în faţa instanţei drepturile încălcate.